مناطق تحت پوشش خدمات پهنای باند اختصاصی

از آنجایی که این خدمت بر اساس تعبیه لینک هوایی اختصاصی صورت می پذیرد و با توجه به گستردگی شبکه دکل های مخابراتی شرکت سپنتا شبکه امکان ارایه سرویس در سراسر شهر اصفهان ممکن می باشد.

البته سرویس پهنای باند اختصاصی از طریق شبکه فیبر نوری، MPLS و اینترانت قابل بهره برداری است.